ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายการอบรมความรู้การทำ Flexi Program หัวข้อ "Mahidol Apprenticeship Program (MAP-C & MAP-EX)"

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมความรู้การทำ Flexi Program ผ่านทางระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำ Flexi Program รวมถึงเป็นเวทีเพื่อสื่อสารให้แก่ภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตร Flexi Program/ Modules ตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ฉบับ พ.ศ. 2563 – 2567 ในการนี้ ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่