ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program MAP

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย A108 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางระบบ Cisco Webex Meeting