พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Norvic Institute of Nursing Education สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Norvic Institute of Nursing Education สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรองวีไอพี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี Mr. Parash Shakya Executive Director, Norvic Education, BL Conglomerate Group ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล