คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ

วันที่ 19 มกราคม 2562 พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการแก่ ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รุ่น 91) ในงานคืนสู่เหย้าของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ภายในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล