ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากส่วนงาน คณะ สถาบัน ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าพบ คุณก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมประชุม หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย เพื่อยกระดับความรู้ด้านการจัดการกีฬา และเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ อีกทั้งเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูล และศูนย์กลางสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่