ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" จัดโดย ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาของสมาชิก ทคบร. จำนวน 25 สถาบัน และเป็นเวทีในการรับฟังแนวทางการดูแลมาตรฐานบัณฑิตศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลายมิติ อาทิ การจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาและทุนวิจัย แนวทางการตลาด การสร้างความร่วมมือและการรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการจัดการการศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่