โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ "กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหาร มีการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล