ประชุมวิชาการ

เลือกปี

The 5th Doing Research in Applied Linguistics

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2567
   โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Thailand Research Expo Symposium 2024 ครั้งที่ 19

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
    ปิดรับบทความ/วิจัย 10 เมษายน 2567
   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 17

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 22 เมษายน 2567
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ปิดรับบทความ/วิจัย 18 เมษายน 2567
   ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 13

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2567
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
    ปิดรับบทความ/วิจัย 03 พฤษภาคม 2567
   ONLINE


การประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง ศิลปศาสตร์ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2567
   โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2567 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักด์ิ
    ปิดรับบทความ/วิจัย 05 เมษายน 2567
   โรงแรม Deevana Plaza Krabi Aonang จังหวัดกระบี่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 ปี 2567

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ปิดรับบทความ/วิจัย 02 พฤษภาคม 2567
   โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2567
   คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2567
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 25 ธันวาคม 2566
   โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่