ประชุมวิชาการ

เลือกปี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
   โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2566
   อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2566
   เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

การประชุมและนาเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
   โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 22 พฤษภาคม 2566
   โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัด เชียงใหม่

การประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนาเสนอผลงานวิจัยด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2566
   รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting


การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มีนาคม 2566
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2566
   อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ สถาบันเครือข่าย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2566
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (รูปแบบออนไลน์)

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
   รูปแบบออนไลน์

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 21 เมษายน 2566
   โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    ปิดรับบทความ/วิจัย 19 พฤษภาคม 2566
   รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์

การประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
   โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ล้านนาศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2566
   โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
   ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2566
   โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 ปี 2023

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ปิดรับบทความ/วิจัย 02 พฤษภาคม 2566
   โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada หรือนำ เสนอรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Cisco Webex)


การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2566
   อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2566
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
    ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
   รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
    ปิดรับบทความ/วิจัย 27 มกราคม 2566
   ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านจุลทรรศนศาสตร์

ภาควิชาการวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
    ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
   Long Beach Garden Hotel and Spa อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล