ประชุมวิชาการ

เลือกปีงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ New tertiary education: Education for all

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 21 ตุลาคม 2565
   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
    ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มิถุนายน 2565
   ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2565
   โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2565
   อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ.

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2565
   Online


ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    ปิดรับบทความ/วิจัย 24 ธันวาคม 2564
   online


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่