ประชุมวิชาการ

เลือกปี

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10

จัดโดย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม
    ปิดรับบทความ/วิจัย 03 เมษายน 2563
   ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา38th Industrial Engineering Network 2020 (IE Network 2020)

จัดโดย: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi
    ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2563
   ณ Pullman Pattaya Hotel G Chonburi, Thailandผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่