โครงการอบรม “Eat Well Health Good” โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Eat Well Health Good” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ โดยจัดบรรยายใน 2 หัวข้อ ได้แก่

  1. การเลือกอาหารสุขภาพเพื่อการชะลอวัย บรรยายโดย แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์ (ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก)
  2. การเลือกอาหารสุขภาพเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนรูปร่างและการดูแลผิวพรรณให้เหมาะกับตนเอง บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล (ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

จากนั้นเป็นกิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ “ในยุควิถี next normal ที่สอดคล้องกับ lifestyle ปัจจุบัน” บรรยายและสาธิตการประกอบอาหารโดย คุณเอกสิทธิ สมบัติพูนผล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาหาร ทั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมจะได้รับ Soft Skill ด้าน Health Literacy

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่