โครงการ “พันธุ์กล้า บัณฑิตศึกษามหิดล (MU GRAD SEEDLING)” โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พันธุ์กล้า บัณฑิตศึกษามหิดล (MU GRAD SEEDLING)” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติร่วมกัน รับทราบบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการเพาะพันธุ์กล้าผู้นำนักศึกษาใหม่ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณวชิรญาณ์ เลิศไกร นักจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรม workshop “ผู้นำพลัง เชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ” ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ Soft Skill ด้าน Leadership and Management

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่