งานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบภาคปลาย) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ร่วมให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา การพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมให้ข้อมูลด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำการวางแผนการเรียนเพื่อให้จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ ผู้แทนนักศึกษาจากองค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแนะนำกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่