โครงการอบรม เรื่อง Infographic Recipe เพื่อสรรค์สร้างการนำเสนอผลงาน โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “Infographic Recipe เพื่อสรรค์สร้างการนำเสนอผลงาน” รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมี อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media) ด้านการสอนศิลปะบำบัดและผลิตสื่อมัลติมีเดีย บริษัท Panta Creation Thailand จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้เทคนิคการสร้าง Infographic ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย ตลอดจนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูน Soft Skills ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative & Innovative Skills) ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมกว่า 160 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่