โครงการอบรม "ปรับใจให้เป็นสุขในการเรียนการทำงานยุคโควิด" โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "ปรับใจให้เป็นสุขในการเรียนการทำงานยุคโควิด" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง และ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้แนะนำเทคนิคในการปรับใจเพื่อให้นักศึกษานำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงาน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรม 90 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “บริการปรึกษาด้านสุขภาพใจแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่นี่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่