โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดย คุณอมรรัตน์ ภู่นคร หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตวิทยาลัย วัฒนธรรมองค์การ วินัย จรรยาบรรรณ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และการปฏิบัติตนในการทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่