กิจกรรม Webinar for information sharing with Chengdu University (Master of Nursing Science Program)

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรม "Webinar for information sharing with Chengdu University (Master of Nursing Science Program)" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom App โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ของ Chengdu University เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรตินำเสนอข้อมูลหลักสูตร นอกจากนี้ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และ Wang Chenhao นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาจาก Chengdu University สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 45 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่