การประชุมนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) ในโครงการนวัตกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จัดการประชุมนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) ในโครงการนวัตกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom App ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล, รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร, รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์, อาจารย์ ดร.สมทบ ฐิตะฐาน, คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล, คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ในการเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมีผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายในวันนี้ทั้งสิ้น 8 ผลงาน สำหรับการประกาศผลบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลทางเว็บไซค์ https://graduate.mahidol.ac.th ภายในเดือนสิงหาคม 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่