นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน Student Speech Competition ภายใต้หัวข้อ Triangular Cooperation for Sustainable Development

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งผู้แทน ทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Student Speech Competition ภายใต้หัวข้อ Triangular Cooperation for Sustainable Development ณ United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทของ Triangular Cooperation for Sustainable Development โดยมีรายนามดังนี้ 1) Miss Vega Fria Gonzales Postrano ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย 2) Miss Karuna Sathu วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ 3) Mr. Pheaktra Doung วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลการแข่งขันฯ ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

โดยได้รับเกียรติ และอยู่ภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษา จาก Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยประสานงานการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่