โครงการอบรม ออกแบบการจัดการความเครียดสไตล์ตัวเอง "Stress Management Creator"

วันที่ 22 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม ออกแบบการจัดการความเครียดสไตล์ตัวเอง " Stress Management Creator" ภายใต้ทักษะการพัฒนา Soft Skills ด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ วิทยากรด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแสดง สถาบันชั้นนำของประเทศ นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีคิด วิธีปฏิบัติจัดการกับความเครียดของตนเอง

ภายในโครงการจัดให้มีการอภิปรายถึงโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นต่อด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิด ในหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่