โครงการอบรมหัวข้อ "บริหารเงินอย่างชาญฉลาด"

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหัวข้อ "บริหารเงินอย่างชาญฉลาด" (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้ทักษะการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills) ณ ห้อง K102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณราชันย์ ตันติจินดา ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาและการให้คำปรึกษาลูกค้าอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการเทคนิคการออมเงิน และบริหารเงินอย่างชาญฉลาด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่