โครงการอบรม Interview & Conflict Management (English Version)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม Interview & Conflict Management (English Version) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้านการเป็นผู้นำและบริหารจัดการ (Leadership and Management Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในโครงการจัดให้ความรู้เรื่อง การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่