งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ต่างชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (Postgraduate Students Orientation Academic Year 2019)

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ต่างชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (Postgraduate Students Orientation Academic Year 2019) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดงานฯ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้แนะแนวและแจ้งรายละเอียดด้านการศึกษา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ได้กล่าวแนะแนวทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา แนะนำสวัสดิการ /สิทธิผลประโยชน์ต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ ต่อด้วยการบรรยายเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ทีมสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 และเคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่