โครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชม ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชม ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้ทักษะด้านการเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการ (Leaderships and management skills) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดโครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนท่ามะขามและชุมชนโดยรอบ โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เช่น การให้ความรู้เรื่องพยาธิ อนาโตมี่ (Anatomy ) การทำเครื่องกรองน้ำ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ กีฬา ตลอดการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา นักเรียนและคนในชุมชน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่