โครงการอบรม เรื่อง Design Thinking: Everyone can be an Innovative Leader

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรม เรื่อง Design Thinking: Everyone can be an Innovative Leader ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง ขวัญกมล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และนวัตกรรมในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่