โครงการ ค่ายเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคนิคการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ (Brand Ambassador 2019)

วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ค่ายเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคนิคการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ (Brand Ambassador 2019) ณ คาซัวรีน่า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมฐาน Walk Rally การแสดงของทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 12 การรับทราบถึงภาระหน้าที่ของทูตบัณฑิตสัมพันธ์ ข้อกำหนดการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อสังคม การระดมความคิดนำเสนอการทำกิจกรรม USR เพื่อชุมชนบริเวณพุทธมณฑล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่