โครงการ "พักกายผ่อนใจ ไปปฏิบัติธรรม" ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "พักกายผ่อนใจ ไปปฏิบัติธรรม" ปีการศึกษา 2561 ภายใต้กิจกรรมพัฒณา Soft Skill ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and Management Skills) ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง วัดพระธาตุโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมฟังธรรมะ ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาภาวนา บำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา และเดินตามพระสงฆ์ไปบิณฑบาต ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกสติเพื่อพัฒนาจิตใจ และสามารถนำหลักธรรมสำคัญไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การเรียน การปฏิบัติงาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่