โครงการ "อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์" (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 10 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์" (บรรยายภาษาไทย) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ รูปแบบการเขียนผลงาน ขั้นตอนการเขียนผลงาน วิธีการเขียนเสนอผลงาน และหลักการเสนอผลงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่