โครงการอบรม "First Aid ช่วยตน ช่วยคนได้"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "First Aid ช่วยตน ช่วยคนได้" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership and Management Skills) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ (สิริมงคล) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากทีม CPR Training โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" "การป้องกันตนเองจากภาวะความร้อนที่ผิดปกติรวมถึงการดูแลผู้ป่วยในขณะเผชิญกับความร้อน" "เทคนิควิธีการและการใช้อุปกรณ์การช่วยชีวิตตามความเหมาะสมของสถานการณ์" หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมทดสอบความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่