โครงการอบรมเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 18 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ(บรรยายภาษาไทย) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางในนำเสนอผลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่