โครงการบรรยาย เรื่อง Online suicide, the dark psychology of internet insult forums, Bullying & cyberbullying risk factors ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบรรยาย เรื่อง Online suicide, the dark psychology of internet insult forums, Bullying & cyberbullying risk factors ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้านทักษะทางด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย Dr.John Synnott และ Dr.Maria Ioannou วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านหลักการสื่อสารและวิธีการสื่อสารออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่