โครงการ Thai Culture for Daily Life 2018

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมโครงการ Thai Culture for Daily Life 2018 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วิทยากรโดย อาจารย์ยิ่งยศ กันจินะ คณะศิลปศาสตร์ และคุณจงลักษณ์ เมอริดิธ ผู้ช่วยอาจารย์ งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 23,30 กันยายน และ 7,14,21 ตุลาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษาต่างชาติเช้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่