โครงการอบรมเรื่อง ทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การค้นพบด้วยตนเอง ครั้งที่ 1

วันที่ 22 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง ทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การค้นพบด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิด ทัศนคติ นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และก่อให้เกิดทีมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่