งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดงานฯ และศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561

หลังจากนั้น ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวและแนะนำนักศึกษาใหม่ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ แนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ต่อด้วย เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ โดยศิษย์เก่า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดร.วริศรา ศิริสุทธิเดชา นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ สำนักงานรองอธิบดีฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม หลังจากนั้นต่อด้วย พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ Multimedia contest ผู้ชนะการประกวดสติกเกอร์ไลน์ มอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 โดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่