โครงการ "รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น"

โครงการ "รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น" วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ "รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยแบ่งกลุ่มการเสนอขอรับรางวัลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 3 ผลงาน และระดับปริญญาโท จำนวน 3 ผลงาน

  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอกมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 2 ผลงาน และระดับปริญญาโท จำนวน 2 ผลงาน

  • กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ระดับปริญญาเอกมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 4 ผลงานและระดับปริญญาโท จำนวน 4 ผลงาน

  • กลุ่มที่ 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาเอกมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 3 ผลงาน และระดับปริญญาโท จำนวน 4 ผลงาน

โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลฯ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 256 ณ มหิดลสิทธคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่