MUGR Webinar: Plagiarism and Copyright

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการรณรงค์ลดเลิกบุหรี่ (ภายใต้โครงการมหิดลอาสาทำความดีปีที่ 4 สืบสานปณิธานพระราชบิดา ให้กับชุมชนผู้สูงอายุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 "สืบสานปณิธานพระราชบิดา") ให้กับชุมชนผู้สูงอายุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ภู่ขาว หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดเลิกบุหรี่” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม 120 คน

Video recording: https://youtu.be/mKQqzXSyABU

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่