งานปฐมนิเทศนักศึกษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และเป็นวิทยากรบรรยายในช่วง MUGR Talk หัวข้อ "จากนักศึกษาสู่ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย"

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ร่วมแนะนำแนวปฏิบัติด้านการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น และรางวัล Dean’s List การแนะนำเคลัดลับการเรียนให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ โดย คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ และคุณจรินทร์พร จุนเกียรติ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการแนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดยทีมองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมที่:https://bit.ly/gradmu_PR230805

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่