การนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร ในการเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งหมด 8 ผลงาน ได้แก่

  1. นายณัฐพงค์ ม้าเทศ ผลงาน: ชุดทดสอบการระเบิดของฝุ่นแป้งธัญพืช
  2. น.ส. ธนภรณ์ ปภัสราทร ผลงาน: การรู้จําการสัมผัสระหว่างฟันกรามล่างซี่ที่สามและคลองเบ้าฟันล่างโดยอัตโนมัติจากภาพรังสีปริทัศน์ด้วยการฝึกการเรียนรู้เชิงลึก
  3. น.ส. ฐิตารีย์ พิมพ์กลาง ผลงาน: การสังเคราะห์นาโนคอมโพสิตที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ ด้วยวิธีโซลูชันพลาสมาเพื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุจัดเก็บพลังงาน
  4. น.ส. เกษรินทร์ ชาวเกวียน ผลงาน: การตรวจสอบความหวานของแตงโมแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการประมวลผลทางเสียงและภาพ
  5. น.ส. สาวิตรี พรสินศิริรักษ์ ผลงาน: ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้ ความวิตกกังวล และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในผู้หญิงไทยที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติเล็กน้อย
  6. นายอรรถพล เพิ่มพูน ผลงาน: การคิดค้นสายเปปไทด์ที่จำเพาะกับ Trop2 เพื่อประโยชน์ในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
  7. น.ส. วีรฉัตร เมืองสมบัติ ผลงาน: ชุดตรวจคัดกรองทางคลินิกโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียเบอโคลเดอเรีย สูโดมัลลิไอ ด้วยเทคนิคลาเท็กซ์แอคกลูติเนชั่นที่อาศัยแบคเทอริโอเฟจเทลไฟเบอร์
  8. น.ส. พัชรพรรณ สุวรรณนิล ผลงาน: การพัฒนาชุดทดสอบมาลาเรียด้วยอนุภาคทองคำขนาดนาโนร่วมกับเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/gradmu_PR230619

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่