โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพระดับพื้นฐาน Basic Life Support” สำหรับครูกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑลและชุมชน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การช่วยฟิ้นคืนชีพระดับพื้นฐาน (Basic Life Support)" สำหรับครูกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑลและชุมชน ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรหมเพชร นวลพรม และทีม จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม

โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการ USR เพื่อชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑลและชุมชนมีความรู้และสามารถปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพระดับพื้นฐาน ซึ่งมีคณะครูจากกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑลและผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 55 คน

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/MUFGS_workshop230331

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่