โครงการอบรม "Basic Life Support" โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การช่วยฟิ้นคืนชีพระดับพื้นฐาน (Basic Life Support)" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรหมเพชร นวลพรม และทีมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ Soft Skills ด้าน Health Literacy โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่