โครงการ MU TOUR สานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ MU TOUR สานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

ภายในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เพิ่มพูนทักษะ Soft Skills ด้าน Communication and Language ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล