ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา

การจัดการการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด

การจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา

จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยพร ยุกเซ็น

ฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล

ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ

ประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์

ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

วิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

ศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง

สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์