ผู้สนใจเข้าศึกษา แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Graduate International Programs, Faculty of Liberal Arts

by Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

Graduate International Programs, Faculty of Liberal Arts

As one of the top faculties teaching languages in Thailand, Faculty of Liberal Arts, Mahidol University has offered Master's of Arts in Applied Linguistics and Doctor of Philosophy in Applied Linguistics Programs (International Program).

For Master of Arts in Applied Linguistics, students are not only be able to gain knowledge an expertise in foreign language teaching, but they can also practice their research skill. The program also offers a Double Degree program from Mahidol University and Osaka University.

Regarding the Doctor of Philosophy in Applied Linguistics (International Program) curriculum aims to produce scholars with deep knowledge of Applied Linguistics with emphasis on teaching and learning, language assessment by innovation, and foreign language teaching management. Students have opportunities in conducting research and presenting their research in international seminars.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 131-137
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 112-115
อีเมล : panee.nus@mahidol.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2563