ผู้สนใจเข้าศึกษา แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Graduate International Programs, Faculty of Nursing

Dean, Faculty of Nursing, Mahidol Universityy
Assoc. Prof. Yajai Sitthimongkol ,PhD, RN

Graduate International Programs, Faculty of Nursing

Faculty of Nursing, Mahidol University has very long history in nursing education in Thailand and has been recognized nationally and internationally for its excellence in nursing education. The faculty believes that nursing profession has a full responsible in preparing educators, experts and researchers in nursing field. So, the faculty has offered international programs for graduate level; that is, Master of Nursing Science Program and Doctor of Philosophy in Nursing Science. Students not only have strong foundation in nursing education, but also can be great researchers. For a master's degree program, students will be equipped to manage complex health problems and promote health care outcomes. Regarding a doctoral degree program, students will have more opportunities in doing research and also collaborated with other international schools of nursing around the world.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 131-137
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 112-115
อีเมล : panee.nus@mahidol.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2563