ผู้สนใจเข้าศึกษา แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Master of Science Program in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products ( International Program)

DM.Sc. ( Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products) Faculty of Pharmacy
Professor Leena Suntotnsuk

Why M.Sc. Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products, Faculty of Pharmacy?

The Faculty of Pharmacy, Mahidol University proudly offers Thailand's firs international Master of Science Program in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products. Our Program is designed to develop and enhance learners' competency and skills in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products. It is also a truly multidisciplinary program incorporating a team-teaching approach by faculty members and experts, from both governmental And private sectors, specializing in regulatory science for pharmaceutical and health products. Our Program aims to satisfy our country's needs, particularly Thailand 4.0 policy, and enhance wellness and consumer safety.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 131-137
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 112-115
อีเมล : panee.nus@mahidol.ac.th