ผู้สนใจเข้าศึกษา แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) Ph.D. (Nursing Science)

Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) Ph.D. (Nursing Science) Faculty of Public Health
Associate Professor Surintorn Kalampakorn

Why PhD. Nursing Science, Public Health

The Faculty of Public Health, Mahidol University is the first public health academic institution in Thailand. With 70 years history as a well- known academic leader, not only in Thailand but through out the Asia - Pacific region, we are proud to offer the PhD. Nursing Science (International Program) to enable academic service in this important discipline for the benefit of society and humankind.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 131-137
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 112-115
อีเมล : panee.nus@mahidol.ac.th