ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. An academician or an expert in universities, government or private institutions. 2. A researcher in theoretical physics in research institutions. 3. A quantitative model analyst in financial institutions, private companies, other institutions which acquire knowledges in physics, complex system, environment, social system, economics and finances.

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นวฟท๕๑๑ : พลศาสตร์คลาสสิก 2
นวฟท๕๑๒ : กลศาสตร์ควอนตัม 2
นวฟท๕๒๑ : อุณหพลศาสตร์สมดุลและการเปลี่ยนวัฏภาค 2
นวฟท๕๓๑ : พลศาสตร์ของไหล 2
นวฟท๖๐๑ : ระบบที่ปริพันธ์ได้ 2
นวฟท๖๑๑ : ทฤษฎีสนามคลาสสิก 2
นวฟท๖๔๑ : ระบบซับซ้อนและปรับตัวได้ 2
นวฟท๖๙๑ : สัมมนาทางฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ 1
นวฟท๗๐๑ : ปรัชญาของระบบธรรมชาติ 1
นวฟท๗๐๒ : สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิสิกส์ 2
นวฟท๗๔๑ : พลวัตไม่เชิงเส้น 2
นวฟท๘๐๑ : เรขาคณิตและทอพอโลยีในฟิสิกส์ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นวฟท๖๔๑ : ระบบซับซ้อนและปรับตัวได้ 2
นวฟท๖๙๑ : สัมมนาทางฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ 1
นวฟท๗๐๑ : ปรัชญาของระบบธรรมชาติ 1
นวฟท๗๐๒ : สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิสิกส์ 2
นวฟท๗๔๑ : พลวัตไม่เชิงเส้น 2
นวฟท๘๐๑ : เรขาคณิตและทอพอโลยีในฟิสิกส์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   
   Courses in foundation of theoretical physics and mathematics
นวฟท๕๐๑ : กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2
   Courses in high energy physics
นวฟท๘๑๓ : ทฤษฎีสนามเชิงสถิติ 3
   Courses in foundation of theoretical physics and mathematics
นวฟท๕๐๒ : ฟังก์ชันกรีนและการแผ่กระจาย 2
นวฟท๕๐๓ : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในฟิสิกส์ 2
นวฟท๕๑๓ : พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก 2
นวฟท๕๒๒ : กลศาสตร์เชิงสถิติสมดุลและทฤษฎีจลน์ 2
นวฟท๕๓๒ : การสั่นสะเทือนและคลื่น 2
นวฟท๕๕๑ : สัมพัทธภาพพิเศษ 2
นวฟท๖๑๒ : กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 2
นวฟท๖๑๓ : กลศาสตร์ควอนตัมและปริพันธ์ตามวิถี 2
นวฟท๖๑๔ : อนุภาคและสนาม 2
นวฟท๖๓๑ : สัญญาณและระบบ 2
นวฟท๖๘๑ : สถิติสำหรับฟิสิกส์ 2
นวฟท๖๘๒ : การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 2
   Courses in high energy physics
นวฟท๗๑๑ : สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 3
นวฟท๗๑๒ : สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 3
นวฟท๗๑๓ : โซลิตอนและอินสแตนตอน 3
นวฟท๗๑๔ : สนามควอนตัมบนกาลอวกาศโค้ง 3
นวฟท๗๑๕ : ทฤษฎีสนามที่อุณหภูมิจำกัด 3
นวฟท๘๑๑ : สมมาตรยวดยิ่งและความโน้มถ่วงยวดยิ่ง 3
นวฟท๘๑๒ : ทฤษฎีสตริง 3
นวฟท๘๑๔ : ความโน้มถ่วงควอนตัมแบบลูป 3
นวฟท๘๑๕ : ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง 3
นวฟท๘๑๖ : ทฤษฎีเกจเชิงทอพอโลยีและวัฏภาคเรขาคณิต 3
   Courses in gravitational theory and cosmology
นวฟท๗๕๑ : สัมพัทธภาพทั่วไป 4
นวฟท๗๖๑ : จักรวาลวิทยา 3
นวฟท๗๖๒ : เอกภพระยะแรกเริ่ม 3
นวฟท๗๖๓ : จักรวาลวิทยาเชิงการสังเกตการณ์ 3
นวฟท๘๕๑ : สัมพัทธภาพทั่วไปขั้นสูง 3
นวฟท๘๕๒ : ทฤษฎีความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์-เท็นเซอร์ 3
นวฟท๘๕๓ : พลังงานมืดและความโน้มถ่วงขยายความ 3
นวฟท๘๕๔ : สมมาตรเกจในความโน้มถ่วง 3
นวฟท๘๕๕ : ฟิสิกส์ของหลุมดำ 3
นวฟท๘๕๖ : รากฐานเชิงทฤษฎีของจักรวาลวิทยา 3
นวฟท๘๖๑ : รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง 3
นวฟท๘๖๒ : จักรวาลวิทยาควอนตัม 3
   Courses in collective systems and complexity
นวฟท๗๒๑ : อุณหพลศาสตร์ไม่สมดุล 3
นวฟท๗๒๒ : กลศาสตร์เชิงสถิติขั้นสูง 3
นวฟท๗๒๓ : กลศาสตร์เชิงสถิติไม่สมดุล 3
นวฟท๗๓๑ : สภาพปั่นป่วน 3
นวฟท๗๓๒ : การกระเพื่อมในระบบกายภาพ 3
นวฟท๗๓๓ : การซิงโครไนซ์ 3
นวฟท๗๓๔ : ฟิสิกส์สสารควบแน่น 3
นวฟท๗๓๕ : ฟิสิกส์ของสารเม็ดละเอียด 3
นวฟท๗๔๒ : โครงข่ายซับซ้อน 3
นวฟท๗๔๓ : การปรับมาตร 3
นวฟท๗๔๔ : การจัดเรียงตัวเองและการเกิดแบบลาย 3
นวฟท๗๗๑ : ฟิสิกส์ของระบบเศรษฐกิจและการเงิน 3
นวฟท๗๗๒ : ฟิสิกส์ของระบบสังคม 3
นวฟท๗๗๓ : ฟิสิกส์ของระบบนิเวศน์ 3
นวฟท๗๗๔ : ฟิสิกส์ของการจราจร 3
นวฟท๗๘๑ : ความน่าจะเป็น เอนโทรปี ข่าวสาร และการสื่อสาร 3
นวฟท๗๘๒ : BAYESIAN DATA ANALYSIS 3
นวฟท๗๘๓ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3
นวฟท๗๘๔ : ทฤษฎีเมตริกซ์สุ่ม 3
นวฟท๗๘๕ : แคลคูลัสสโตแคสติกสำหรับฟิสิกส์ 3
นวฟท๗๘๖ : ทฤษฎีเกมประยุกต์และพลวัตเชิงวิวัฒนาการ 3
นวฟท๘๒๑ : ทฤษฎีปรากฏการณ์วิกฤติ 3
นวฟท๘๒๒ : การเปลี่ยนวัฏภาคในทฤษฎีสนามคลาสสิก 3
นวฟท๘๔๑ : ซินเนอร์จีติกส์ 3
นวฟท๘๔๒ : ซินเนอร์จีติกส์ 2 3
นวฟท๘๔๓ : ทฤษฎีหายนะพิบัติ 3
นวฟท๘๔๔ : การเดินแบบสุ่มและการรีนอร์มัลไลเซชัน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นวฟท๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นวฟท๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่