ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวการออกแบบทางการแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Researchers/academic staff in biodesign of medical products at research institutes, government sectors and industrial organizations 2. Medical product designers 3. Entrepreneur/Business owners in biomedicine

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจกจ๕๖๒ : การวางแผนธุรกิจขั้นแนะนำ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรชว๕๐๖ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการออกแบบทางการแพทย์ 2
ศรชอ๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์เพื่อชีวการออกแบบ 3
ศรชอ๕๐๒ : ชีวการออกแบบทางการแพทย์ 1
ศรชอ๕๐๓ : ทักษะทางห้องปฏิบัติการสำหรับชีวการออกแบบ 2
ศรชอ๕๐๔ : ชีวการออกแบบรวบยอด 2
ศรชอ๕๐๕ : ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านชีวการออกแบบ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคร๖๐๖ : เทคโนโลยีปัจจุบันทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ทนคร๖๑๗ : ชีวสารสนเทศ 2
ทนทช๖๐๒ : สารสนเทศทางสุขภาพ 2
วศชพ๕๒๓ : การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๐๑ : การประมวลผลสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ 3
วศชพ๖๔๖ : การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 3
ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๗ : โฟลไซโตเมทรีขั้นสูง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรชอ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจกจ๕๖๒ : การวางแผนธุรกิจขั้นแนะนำ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรชว๕๐๖ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการออกแบบทางการแพทย์ 2
ศรชอ๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์เพื่อชีวการออกแบบ 3
ศรชอ๕๐๒ : ชีวการออกแบบทางการแพทย์ 1
ศรชอ๕๐๓ : ทักษะทางห้องปฏิบัติการสำหรับชีวการออกแบบ 2
ศรชอ๕๐๔ : ชีวการออกแบบรวบยอด 2
ศรชอ๕๐๕ : ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านชีวการออกแบบ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคร๖๐๖ : เทคโนโลยีปัจจุบันทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ทนคร๖๑๗ : ชีวสารสนเทศ 2
ทนทช๖๐๒ : สารสนเทศทางสุขภาพ 2
วศชพ๕๒๓ : การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๐๑ : การประมวลผลสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ 3
วศชพ๖๔๖ : การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 3
ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๗ : โฟลไซโตเมทรีขั้นสูง 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรชอ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6