ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวการออกแบบทางการแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 For Master's Degree Applicant
1. Holding a Master's degree in veterinary medicine, pharmacy, medical technology, engineering, 
    science, or other related fields or attending the final semester of major from academic institutes accredited 
     by the Office of the Higher Education Commission;
2. Having cumulative GPA not less than 3.50
3. Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies.
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

For Bachelor's Degree Applicant
1. Holding a Bachelor's degree in medicine, veterinary medicine, pharmacy, medical technology, engineering, 
     science, or other related fields or attending the final semester of major from academic institutes accredited 
     by the Office of the Higher Education Commission;
2. Having cumulative GPA not less than 3.50;
3. Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies;
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 22            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Medical product inventor or innovator at research institutes, government sectors and industrial organizations 2. Researchers/academic staff in biodesign of medical products at research institutes, government sectors and industrial organizations 3. Entrepreneur/Business owners in biomedicine

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
กจกจ๕๖๒ : การวางแผนธุรกิจขั้นแนะนำ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรชอ๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์เพื่อชีวการออกแบบ 3
ศรชอ๕๐๒ : ชีวการออกแบบทางการแพทย์ 1
ศรชอ๕๐๓ : ทักษะทางห้องปฏิบัติการสำหรับชีวการออกแบบ 2
ศรชอ๕๐๔ : ชีวการออกแบบรวบยอด 2
ศรชอ๖๐๑ : ชีวการออกแบบเชิงบูรณาการทางการแพทย์ 3
ศรชอ๖๐๒ : เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อชีวการออกแบบรวบยอด 3
ศรชอ๖๐๓ : ทักษะขั้นสูงการเป็นผู้ประกอบด้านชีวการออกแบบ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชอ๖๐๑ : ชีวการออกแบบเชิงบูรณาการทางการแพทย์ 3
ศรชอ๖๐๒ : เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อชีวการออกแบบรวบยอด 3
ศรชอ๖๐๓ : ทักษะขั้นสูงการเป็นผู้ประกอบด้านชีวการออกแบบ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคค๖๑๓ : ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีคลินิก 1
ทนคร๖๐๘ : เทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 2
วศชพ๖๓๔ : ชีววัสดุและความเข้ากันได้ทางชีววิทยา 3
ศรชว๕๐๖ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการออกแบบทางการแพทย์ 2
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรชอ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชอ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36