ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวการออกแบบทางการแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 22            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Medical product inventor or innovator at research institutes, government sectors and industrial organizations 2. Researchers/academic staff in biodesign of medical products at research institutes, government sectors and industrial organizations 3. Entrepreneur/Business owners in biomedicine

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
กจกจ๕๖๒ : การวางแผนธุรกิจขั้นแนะนำ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรชอ๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์เพื่อชีวการออกแบบ 3
ศรชอ๕๐๒ : ชีวการออกแบบทางการแพทย์ 1
ศรชอ๕๐๓ : ทักษะทางห้องปฏิบัติการสำหรับชีวการออกแบบ 2
ศรชอ๕๐๔ : ชีวการออกแบบรวบยอด 2
ศรชอ๖๐๑ : ชีวการออกแบบเชิงบูรณาการทางการแพทย์ 3
ศรชอ๖๐๒ : เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อชีวการออกแบบรวบยอด 3
ศรชอ๖๐๓ : ทักษะขั้นสูงการเป็นผู้ประกอบด้านชีวการออกแบบ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชอ๖๐๑ : ชีวการออกแบบเชิงบูรณาการทางการแพทย์ 3
ศรชอ๖๐๒ : เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อชีวการออกแบบรวบยอด 3
ศรชอ๖๐๓ : ทักษะขั้นสูงการเป็นผู้ประกอบด้านชีวการออกแบบ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคค๖๑๓ : ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีคลินิก 1
ทนคร๖๐๘ : เทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 2
วศชพ๖๓๔ : ชีววัสดุและความเข้ากันได้ทางชีววิทยา 3
ศรชว๕๐๖ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการออกแบบทางการแพทย์ 2
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรชอ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชอ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36