ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/parasitology/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวการออกแบบทางการแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 22            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Medical product inventor or innovator at research institutes, government sectors and industrial organizations 2. Researchers/academic staff in biodesign of medical products at research institutes, government sectors and industrial organizations 3. Entrepreneur/Business owners in biomedicine

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
กจกจ๕๖๒ : การวางแผนธุรกิจขั้นแนะนำ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรชอ๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์เพื่อชีวการออกแบบ 3
ศรชอ๕๐๒ : ชีวการออกแบบทางการแพทย์ 1
ศรชอ๕๐๓ : ทักษะทางห้องปฏิบัติการสำหรับชีวการออกแบบ 2
ศรชอ๕๐๔ : ชีวการออกแบบรวบยอด 2
ศรชอ๖๐๑ : ชีวการออกแบบเชิงบูรณาการทางการแพทย์ 3
ศรชอ๖๐๒ : เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อชีวการออกแบบรวบยอด 3
ศรชอ๖๐๓ : ทักษะขั้นสูงการเป็นผู้ประกอบด้านชีวการออกแบบ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชอ๖๐๑ : ชีวการออกแบบเชิงบูรณาการทางการแพทย์ 3
ศรชอ๖๐๒ : เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อชีวการออกแบบรวบยอด 3
ศรชอ๖๐๓ : ทักษะขั้นสูงการเป็นผู้ประกอบด้านชีวการออกแบบ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคค๖๑๓ : ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีคลินิก 1
ทนคร๖๐๘ : เทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 2
วศชพ๖๓๔ : ชีววัสดุและความเข้ากันได้ทางชีววิทยา 3
ศรชว๕๐๖ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการออกแบบทางการแพทย์ 2
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรชอ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชอ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ อัญชลี ตั้งตรงจิตร   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ
 3. ศาสตราจารย์ สิริจิต วงศ์กำชัย
 4. รองศาสตราจารย์ นิทัศน์ สุขรุ่ง
 5. รองศาสตราจารย์ ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
 6. รองศาสตราจารย์ เบญจพร เลิศอนันตวงศ์
 7. รองศาสตราจารย์ กุลชาติ จังภัทรพงศา
 8. รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 9. รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ นันทเสนามาตร์
 10. รองศาสตราจารย์ ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล
 11. รองศาสตราจารย์ ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
 12. รองศาสตราจารย์ นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
 13. รองศาสตราจารย์ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
 14. รองศาสตราจารย์ วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
 15. รองศาสตราจารย์ วัชระ ชุ่มบัวตอง
 16. รองศาสตราจารย์ อนุภพ จิตต์เมือง
 17. รองศาสตราจารย์ อมรา อภิลักษณ์
 18. รองศาสตราจารย์ ปัณรสี ฤทธิประวัติ
 19. รองศาสตราจารย์ ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังกูรา สุโภคเวช
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา กิติดี
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรภพ นัยเนตร
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธิจิต วัฒนพานิช
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชนันท์ แย้มกมล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิสา ทับสุวรรณ
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัส พร้อมมาศ
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กุลแก้ว
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต
 33. อาจารย์ ณภัทร สองทวี
 34. อาจารย์ พิเชษฐ์ รื่นจิตต์
 35. อาจารย์ มนต์รัตน์ จุลเนตร
 36. อาจารย์ วรรณา ทองนพคุณ
 37. อาจารย์ ศนิตตา ทองแพง
 38. อาจารย์ สรชา เดชะอำไพ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล